Koło wolontariatu

REGULAMIN

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU ,,OTWARTE SERCA” 

I. Postanowienia ogólne

1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

2. Wolontariusz Szkolnego Koła Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu.

3. Szkolne Koło Wolontariatu powstało z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.

4. Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.

5. Koło działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji.

6. Opiekę nad Kołem sprawują koordynatorzy, którzy nadzorują ich pracę. 

 

II. Członkowie

1. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć wolontaryjnej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.

2. Uczeń niepełnoletni przed przystąpieniem do Koła powinien okazać pozwolenie od rodzica/opiekuna prawnego.

3. Wolontariusz ma prawo do:

⁻ wpływania na działania Koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów,

⁻ wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie,

⁻ promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.

4. Wolontariusz ma obowiązek:

⁻ uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatorów,

⁻ aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,

⁻ wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi.

 

III. Zadania koordynatorów

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy.

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego wsparcia.

3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.

4. Reprezentowanie wolontariuszy.

5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.

6. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.

7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

 

IV. Cele i sposoby działania

1. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.

2. Celem Koła jest także włączanie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz potrzebujących.

3. Koło wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

4. Koło prowadzi szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny rozwój.

5. Koło przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie podsumowująco-nagradzające.

6. Do form działania Koła można zaliczyć:

⁻ zbiórki darów rzeczowych;

⁻ zbiórki pieniędzy do puszek;

⁻ udział w akcjach charytatywnych;

⁻ udział w wydarzeniach kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia;

⁻ pomoc przy chorym, wspólne spędzanie czasu;

⁻ organizacja wydarzeń kulturalnych – przedstawień, koncertów;

⁻ promocję wolontariatu w lokalnym środowisku.

 

V. Nagradzanie wolontariuszy

1. Pochwała koordynatora z wpisem do dziennika.

2. Pochwała Dyrektora Szkoły.

3. Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

4. List gratulacyjny do Rodziców.

5.Umieszczenie opisu podejmowanych działań na stronie internetowej szkoły i gminy.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.

3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły.

4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła.

 

Koordynatorzy: mgr Agnieszka Leźnicka - opiekun SU

Koordynatorzy z ramienia SU:

Aleksandra Olczak, Martyna Kubiak, Nikodem Kwapisz, Szymon Błaszczyk

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie
    Czerników 11
    99-120 Piątek
    woj. łódzkie
  • (24) 722 10 44

Galeria zdjęć