Szkolna Kasa Oszczędności

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności działającej przy Szkole Podstawowej w Czernikowie

1. SKO jest organizacją uczniowską, której zasady działania określa Regulamin Szkolnych Kas Oszczędności.


2. Szkolna Kasa Oszczędności przy Szkole Podstawowej w Czernikowie działa we współpracy z Bankiem Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy Oddział

    w Piątku.


3. Opiekę nad organizacją SKO w szkole sprawuje opiekun powołany przez Radę Pedagogiczną spośród nauczycieli.


4. Do SKO może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły.


5. Dowodem przynależności do naszej kasy jest otrzymanie książeczki oszczędnościowej oraz dokonanie pierwszej wpłaty.


6. Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 1 zł.


7. Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę u opiekuna SKO każdego dnia tygodnia na przerwach międzylekcyjnych.


8. Przyjęcie od ucznia pieniędzy opiekun potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat.


9. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić się do opiekuna, który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO

    z napisem DUPLIKAT.


10. Wypłat z książeczki SKO może dokonywać właściciel książeczki mający pisemną zgodę rodzica lub sam rodzic.


11. Ponieważ oszczędności uczniów przechowywane są wyłącznie na koncie w Banku Spółdzielczym, chęć wypłaty gotówki uczeń zgłasza opiekunowi przynajmniej

     dzień przed żądanym terminem.


12. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach SKO przeznaczonych dla jego grupy wiekowej.


13. Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy Oddział w Piątku w miarę możliwości finansowych kupuje na koniec roku nagrody rzeczowe dla uczniów

     oszczędzających w SKO.


14. Nagrody otrzymują również uczniowie, którzy przez cały rok najsystematyczniej oszczędzali.


15. Opiekun SKO zobowiązany jest do systematycznego wpłacania zaoszczędzonych przez uczniów pieniędzy na szkolną książeczkę SKO do Banku

     Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy Oddział w Piątku.


Opiekun SKO Anna Grzelak

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie
    Czerników 11
    99-120 Piątek
    woj. łódzkie
  • (24) 722 10 44

Galeria zdjęć