Świetlica

Regulamin Świetlicy Szkoły Podstawowej w Czernikowie

§ 1.

Cele i założenia świetlicy szkolnej
 


Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, a  w szczególności:

 1. zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w czasie od zakończenia zajęć do czasu zorganizowanego odwozu lub odebrania przez rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego;  
 2. organizowanie dożywiania dla uczniów zakwalifikowanych przez gminny ośrodek pomocy społecznej;
 3. organizowanie zespołowej nauki ;
 4. wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
 5. prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków
  właściwych postaw społeczno – moralnych (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym);
 6. wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu,  nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu;
 7. prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 

§ 2.

Założenia organizacyjne

 

 1. Opieką wychowawczą objęci są uczniowie dojeżdżający, a w szczególności uczniowie oczekujące na odwóz po zakończonych zajęciach szkolnych.
 2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy
  z powodu nieobecności nauczyciela .
 3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy zgodnie z tygodniowym planem.

 

§ 3.

Warunki korzystania ze świetlicy

 

Wychowankowie są zobowiązani :

 1. regularnie uczestniczyć w zajęciach wynikających z  tygodniowego planu ;
 2. zachowywać się w sposób kulturalny; zdyscyplinowany;
 3. wykonywać polecenia wychowawcy
 4. odnosić się w sposób koleżeński i życzliwy do innych uczestników zajęć, w razie potrzeby służyć im pomocą.;
 5. dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia;
 6. szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 7. zgłaszać wychowawcy swoje wyjście;
 8. prawidłowo i zgodnie z ich przeznaczeniem korzystać z urządzeń i sprzętu świetlicowego, chronić je przed zniszczeniem i pozostawiać w należytym porządku po wykorzystaniu.

§ 4.

Nagrody

 

 1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
 2. Wyróżnienie udzielone przez Dyrektora szkoły.

 

 

§ 5.

Kary

 

 1. Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę.
 2. Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie
  Czerników 11
  99-120 Piątek
  woj. łódzkie
 • (24) 722 10 44

Galeria zdjęć