Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Regulamin pracy Szkoły Podstawowej w Czernikowie Regulamin dyżurów nauczycieli Szkoły Podstawowej w Czernikowie Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole Procedura uzyskania karty rowerowej Regulamin przyznawania stypendium szkolnego za wyniki w nauce Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin pracy zespołów Rady Pedagogicznej

Procedury

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Podstawa prawna

 

 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., nr 5, poz. 46).

 

Rozdział I   

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 

 1. W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora .
 2. Dyrektor szkoły  przyjmuje skargi i wnioski: w czwartki w godz. 9  - 11.
 3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, a także ustnie do protokołu.
 4. Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.
 5. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.
 6. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.
 7. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - anonimy.
 8. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:
  1. liczba porządkowa,
  2. data wpływu skargi/wniosku,
  3. data rejestrowania skargi/wniosku,
  4. adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
  5. informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,
  6. termin załatwienia skargi/wniosku,
  7. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,
  8. data załatwienia,
  9. krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy,
 9. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.
 

Rozdział II

Kwalifikowanie skarg i wniosków

 

 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.
 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.
 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.
 5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły.
 6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
 7. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

Rozdział III                     

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

 1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:
  1. oryginał skargi/wniosku,
  2. notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
  3. materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
  4. odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
  5. inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
 3. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
  1. oznaczenie organu, od którego pochodzi,
  2. wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
  3. faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,
  4. imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
 4. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie.
 

Rozdział IV                

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

 

 1. Skargę / wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.
 2. Skargę/wniosek rozpatruje się:
  1. do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny,
  2. do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,
  3. do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana,
 3. Do siedmiu dni należy:
  1. przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,
  2. przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,
  3. przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,
  4. przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,
  5. zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,
  6. udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1) protokół przyjęcia skargi ustnej,

2) rejestr skarg/ wniosków

 

 

Załącznik nr 1

Protokół przyjęcia skargi ustnej

Data sporządzenia : .................................................................................................................................................................................................................................

Skargę wnosi : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Skarga dotyczy ( treść skargi )  : ............................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................. ......................................................................................................................................................

 

 

Czerników, dnia .............................................

 

 

...........................................................                                                                .......................................................

podpis zgłaszającego skargę                                                                                 podpis przyjmującego

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Rejestr skarg/wniosków

L.p.

Data wpływu skargi/wniosku

Data rejestrowania skargi/wniosku

Adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek

Informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek

Termin załatwienia skargi/wniosku

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

za załatwienie skargi/wniosku

Data załatwienia

Krótka informacja                 o sposobie załatwienia sprawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie
  Czerników 11
  99-120 Piątek
  woj. łódzkie
 • (24) 722 10 44

Galeria zdjęć