Procedura nadania imienia Szkole Podstawowej w Czernikowie Regulamin wyboru patrona Szkoły Podstawowej w Czernikowie Ankieta Prezentacje kandydatów Głosowanie Liczenie głosów Regulamin konkursu "Orzeł Biały - naszym Patronem" Wyniki konkursu "Orzeł Biały - naszym Patronem" Konkurs MOTTO Zajęcia edukacyjne Komiks "Orzeł Biały naszym znakiem" Projektowanie loga szkoły w nawiązaniu do patrona "Orła Białego" Rozstrzygnięcie konkursu Motto mojej szkoły moim drogowskazem Konkurs "ORZEŁ BIAŁY - NASZA DUMA"

Patron szkoły

Procedura nadania imienia Szkole Podstawowej w Czernikowie

   I. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Szkole Podstawowej w Czernikowie.

 

   II. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017r., poz. 649).

 

   III. Założenia procedury

Niniejsza procedura została opracowana przez Zespół koordynujący działania zmierzające do wyboru patrona i podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Poprzez nadanie imienia szkoła:

 • zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 • buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością,
 • promuje postać patrona,
 • pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,
 • tworzy własny ceremoniał.

 

 

    IV. Plan pracy

 

Działania Termin

Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej zarządzeniem dyrektora szkoły Zespołu Koordynującego do spraw wyboru Patrona, w skład którego wchodzą:

- p. Beata Dębska – przewodnicząca

- p. Jolanta Barylska - zastępca

- p. Ewelina Kucharska

- p. Agnieszka Tomczyk

IX 2017r.
Opracowanie przez Zespół Koordynujący Planu Pracy nad nadaniem imienia szkole IX 2017r.

Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, mieszkańców miejscowości

 - informacja o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole

 - zaznajomienie z planem działań podjętych w celu wyboru patrona szkoły:

 • nauczycieli  - podczas zebrania Rady Pedagogicznej
 • uczniów – na apelach szkolnych i godzinach z wychowawcą
 • rodziców – w czasie zebrań informacyjnych
 • mieszkańców – poprzez stronę internetową szkoły
 - stworzenie  na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów
X-XI 2017r.
Opracowanie przez Zespół Koordynujący Regulaminu wyboru patrona szkoły X 2017r.

Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez:

 - nauczycieli i pracowników szkoły

 - uczniów

 - rodziców
XI 2017r.
Prezentacja wybranych kandydatów na patrona (opracowanie biogramów, tablice informacyjne, strona internetowa szkoły, gazetka szkolna, zajęcia z uczniami)

XII 2017r -

I 2018r.

Wybory patrona szkoły I 2018r.
Ogłoszenie informacji o wyborze patrona I 2018r.
Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski I 2018r.
Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu prowadzącego szkołę II 2018r.
Popularyzacja postaci patrona (prezentacje, konkursy, wystawy, pozyskanie do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem itp.) II - VI 2018r.
Przygotowanie uroczystości nadania imienia szkole V - VIII 2018r.

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Czernikowie

- Msza św.

- poświęcenie sztandaru

- odsłonięcie tablicy pamiątkowej

- część artystyczna

IX 2018r.

Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie
  Czerników 11
  99-120 Piątek
  woj. łódzkie
 • (24) 722 10 44

Galeria zdjęć