Duplikaty świadectw i legitymacji

1. Podstawa prawna

Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z § 23 ustęp 1 - 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, (Dz. U.2017.170). Duplikaty o których mowa wydaje się na podstawie dokumentacji pedagogicznej znajdującej się w archiwum szkoły.

2. Wymagane dokumenty

Szkoła wydaje duplikaty wyłącznie w przypadku utraty (zniszczenia) oryginału świadectwa lub legitymacji szkolnej.

W celu wystawienia duplikatu - należy złożyć:

1. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (do pobrania w sekretariacie)

2. Podanie do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu świadectwa powinno zawierać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej (w przypadku kobiet również nazwisko panieńskie), adres do korespondencji, numer tel. oraz szczegółowy opis sprawy. Ważny jest również rok ukończenia nauki. Na końcu podania musi znajdować się dopisek: „oświadczam, że nie posiadam oryginału świadectwa” oraz czytelny podpis osoby zainteresowanej.

3. Aktualne podpisane zdjęcie (w przypadku duplikatu legitymacji szkolnej).

3. Opłaty

Opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł.

Opłata za sporządzenie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. 2016.1827), którą należy uiścić na konto Szkoły Podstawowej w Czernikowie nr konta: 19 9029 1023 2003 0301 9425 0001.

4. Termin i sposób załatwienia

1. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu szkoły, duplikat świadectwa wydaje się nie później niż w terminie do 10 dni roboczych.

2. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu. Duplikat legitymacji szkolnej wystawia się nie później niż do 3 dni roboczych.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie
    Czerników 11
    99-120 Piątek
    woj. łódzkie
  • (24) 722 10 44

Galeria zdjęć