Biblioteka

Zadania nauczyciela - bibliotekarza

Zadaniem nauczyciela - bibliotekarza jest:
◄ gromadzenie zbiorów oraz ich techniczne i biblioteczne opracowanie,
◄ prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (dziennik pracy biblioteki, dzienna statystyka odwiedzin i wypożyczeń, akcesja czasopism, księgi inwentarzowe, finansowo – księgowa ewidencja wpływów),
◄ systematyczne udostępnianie zbiorów uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły w wypożyczalni, udzielanie wszelkiego rodzaju informacji oraz poradnictwo w wyborze odpowiedniej literatury,
◄ kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy z czytelnikiem indywidualnym oraz zajęć grupowych (tzw. lekcji bibliotecznych),
◄ informowanie o gromadzonych zbiorach własnej biblioteki i innych bibliotekach środowiskowych.
◄ prowadzenie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów (gazetki, wystawki, konkursy itp.)
 

Szczegółowe obowiązki nauczyciela-bibliotekarza

1. Praca pedagogiczna.
Nauczyciel-bibliotekarz jest obowiązany:

 • udostępniać zbiory w wypożyczalni, czytelni, oraz komputera;
 • prowadzić działalność informacyjną: słowną i wizualną zbiorów, biblioteki i czytelnictwa;
 • udzielać porad w doborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji życiowej czytelników;
 • prowadzić romowy z uczniami na temat przeczytanych książek i na inne tematy (np. zainteresowań, wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia się);
 • prowadzić zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz indywidualny instruktaż w tym zakresie;


2. Współpraca z Radą Pedagogiczną, sekretariatem szkoły oraz środowiskiem lokalnym.
Nauczyciel – bibliotekarz jest obowiązany:

 • współpracować z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów i opiekunami organizacji i kół zainteresowań w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia oraz współuczestniczyć w realizacji programu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;
 • współpracować z nauczycielami przedmiotów przy gromadzeniu i selekcji zbiorów;
 • współpracować z wychowawcami klas przy egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeń za książki zagubione i zniszczone;
 • informować nauczycieli i innych użytkowników biblioteki o nowych nabytkach (ogłoszenia, prezentacje, strona internetowa szkoły)
 • brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

 

3. Prace organizacyjno-techniczne.
Nauczyciel-bibliotekarz jest obowiązany:

 • troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego;
 • gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami i przeprowadzać ich selekcję;
 • prowadzić ewidencję zbiorów;
 • prowadzić konserwację zbiorów
 • organizować warsztat działalności organizacyjnej;
 • planować pracę (roczny ramowy plan pracy biblioteki, skoordynowany terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych);
 • doskonalić warsztat swojej pracy
 • nadzorować wykorzystanie komputerów i łącza internetowego w bibliotece.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie
  Czerników 11
  99-120 Piątek
  woj. łódzkie
 • (24) 722 10 44

Galeria zdjęć